Wir ver­wen­den das Lehr­buch „Nuo­vo Espres­so A1“, Lekt. 9–10 und wei­ter mit „Nuo­vo Espres­so A2“, Lekt. 1–2.
Kur­slei­te­rin: Mag.a. Maria Chia­ra Mali­ni

A1.4